Privacyverklaring

De website van BTD Technics B.V. , gevestigd aan Gorsselseweg 22 7437 BG Bathmen (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: BTD Technics B.V.
Adres: Gorsselseweg 22
7437 BG Bathmen (NL)
Telefoonnummer: 0570 547783
E-mailadres: info@btdtechnics.nl
Website: www.btdtechnics.com

Martin Bloemenkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van BTD Technics B.V.. Hij is te bereiken via info@btdtechnics.nl.

Verwerkte persoonsgegevens 

De website van BTD Technics B.V. verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het invullen van het contactformulier, indien deze ingevuld wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@btdtechnics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

De website van BTD Technics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met het volgende doel:

  • Om u te kunnen e-mailen om u van de opgevraagde informatie te kunnen voorzien en/of onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaringstermijn van persoonsgegevens 

BTD Technics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BTD Technics B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

BTD Technics B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTD Technics B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@btdtechnics.nl of op te sturen naar BTD Technics B.V., Gorsselseweg 22 7437 BG Bathmen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BTD Technics B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bloemenkamp Technische Dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@btdtechnics.nl